Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Algemene voorwaarden - Jobo

   Algemene voorwaarden van CTG Group BV (handelend onder de naam Jobo Workwear)

   geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 24371416
    

   Artikel 1 Algemeen
   1.1 CTG Group BV wordt hierna genoemd: “CTG”. De partij die met CTG een overeenkomst sluit
   wordt genoemd: “klant”. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen CTG en klant en dienen te worden beschouwd als onderdeel van alle aanbiedingen/overeenkomsten van CTG en van verbintenissen van welke aard ook, met CTG, tenzij anders is overeengekomen. In geval van een overeengekomen afwijking blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht.
   1.2 Alle aanbiedingen en offertes van CTG zijn vrijblijvend. Klant heeft met CTG een
   overeenkomst indien dit schriftelijk door CTG is bevestigd. Indien een bestelling via een van de websites van CTG is geplaatst, zijn deze direct bindend. Klant is aan de overeenkomst gebonden wanneer de opdracht tot levering c.q. bestelling bij CTG wordt verricht door klant ofwel een persoon die namens klant handelt.
   1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van klant/derden wordt uitdrukkelijk
   Uitgesloten.
   1.4 CTG is gerechtigd de uitvoering van overeenkomsten door een derde te laten plaats vinden
   en/of voor CTG in de plaats te laten treden.

   Artikel 2 Offertes & Prijzen
   2.1 Alle door CTG genoemde prijzen zijn immer exclusief omzetbelasting, tenzij nadrukkelijk
   schriftelijk anders is overeengekomen.
   2.2 Tenzij CTG uitdrukkelijk anders kenbaar maakt, worden alle door CTG gehanteerde prijzen op
   1 januari van elk kalenderjaar stilzwijgend aangepast op basis het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) voor alle huishoudens. Indien zich in de voor CTG prijsbepalende factoren, zoals prijzen voor grondstoffen, materialen, loonbelastingen, rechten, lasten, vrachten, alsmede alle andere kosten in binnen- of buitenland, wijzigingen voordoen, is CTG gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.

   Artikel 3 Levertijden
   De door CTG opgegeven termijnen voor levering zijn nimmer fataal en worden verstrekt onder het voorbehoud van beschikbare capaciteit en materiaal. Overschrijding van de levertijd leidt niet tot een recht tot ontbinding van de overeenkomst door klant, of het recht om nakoming van verplichtingen jegens CTG op te schorten c.q. schadevergoeding te vorderen.

   Artikel 4 Levering & Vervoer
   4.1 Levering geschiedt op de door de klant aangegeven locatie, tenzij partijen uitdrukkelijk anderszins overeenkomen. Het vervoer van door klant bestelde artikelen geschiedt immer voor rekening en risico van klant, ook indien CTG kosten van vervoer aan de vervoerder voldoet. De kosten die de vervoerder voor het transport van de door klant bestelde artikelen berekent worden slechts door CTG aan klant doorbelast.
   4.2 De vervoersplicht van de vervoerder gaat niet verder dan tot de plaats die redelijkerwijs bereikbaar is. Voor afwijkend vervoer dient de klant zelf zorg te dragen. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van CTG door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in goede staat verkeren op het moment van verzending, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief blijkt.
   4.3 Levering wordt geacht te hebben plaats gevonden:
   a. indien de zaken worden afgehaald: door in ontvangst name van de zaken door of namens klant;
   b. bij transport door een vervoerder: door aanbieding van de goederen op de met klant overeengekomen locatie, waarbij de klant gehouden is direct geschikte gelegenheid tot lossing en medewerking te geven, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten en extra tijd voor rekening van klant komen.
   4.4 Van het moment waarop het transport is aangevangen, zijn de te leveren goederen voor rekening en risico van klant. De klant is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door CTG te leveren zaken. De klant zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van CTG bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
   4.5 CTG is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt geschiedt dit voor rekening en risico van de klant.
   4.6 Op de plaats van levering door of vanwege CTG vastgestelde maten en gewichten zijn bindend. In alle andere gevallen zijn de maten en gewichten van de afleverende partij/vervoerder maatgevend. Klant is gerechtigd zich bij deze vaststelling te doen vertegenwoordigen en de goederen voor eigen rekening te laten meten en/of wegen.
   4.7 Indien klant de bij CTG bestelde zaken/diensten, waarvan de orderbevestiging en/of drukproef akkoord is gegeven door klant, niet afneemt, is door klant aan CTG 100% van de koopprijs verschuldigd, onverminderd het recht van CTG op schadevergoeding.
   4.8 CTG is gerechtigd om de levering in/op de door klant aangegeven locatie (de ontvangst -apparatuur hieronder begrepen), die niet voldoet aan door haar te stellen eisen van veiligheid en hygiëne, te weigeren en kosten en schadevergoeding in rekening te brengen. CTG is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door ontvangst in ondeugdelijke ruimte(n). Klant vrijwaart CTG tegen aanspraken van derden in dat kader.
   4.9 Klant is gehouden om direct bij of na aflevering het geleverde te controleren. Klachten van klant over de levering c.q. geleverde zaken moeten schriftelijk bij CTG worden ingediend binnen 8 dagen na de aflevering. Indien klant binnen genoemde termijn van 8 dagen geen schriftelijke klacht bij CTG heeft ingediend, mag CTG ervan uitgaan dat het geleverde door klant is goedgekeurd en aanvaard. Geringe c.q. in de markt geaccepteerde en/of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit van geleverde zaken kunnen niet leiden tot een grondslag voor een klacht.
   4.10 Indien een klacht van klant gegrond wordt bevonden zal CTG de geleverde zaken herstellen, aanvullen en/of vervangen. CTG is gerechtigd om in plaats daarvan de klant te crediteren voor de minder waarde van de zaken tot een maximum van het factuurbedrag.

   Artikel 5 Drukproef
   5.1 De klant is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van CTG ontvangen zet-, druk-
   of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan CTG terug te zenden. Goedkeuring van de proeven door de klant geldt als erkenning dat CTG de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. CTG is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de klant goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Elke op verzoek van de klant vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
   5.2 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft. 5.3 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, alsmede afwijkingen in de door CTG gebruikte materialen en halffabricaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabricaten betrekking hebbende voorwaarden worden geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

   Artikel 6 Auteursrechten
   6.1 De klant garandeert aan CTG, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van klant ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, merken, tekeningen, fotografische opnamen, informatiedragers, computer programmatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet of andere nationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad.
   6.2 De klant vrijwaart CTG zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden krachtens de in deze voorwaarden genoemde wet- en regelgeving.
   6.3 Indien ten aanzien van de rechten als bedoeld in dit artikel twijfel ontstaat is CTG bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat onherroepelijk komt vast te staan dat CTG door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt, waarna CTG de order alsnog binnen een redelijke termijn zal uitvoeren.
   6.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft/wordt CTG rechthebbende op auteursrechten die ontstaan op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken en productie- en hulpmiddelen, ook als deze niet als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
   6.5 De door CTG volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken, productie- en hulpmiddelen of gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor CTG bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
   6.6 De klant verkrijgt na levering door CTG het niet exclusieve recht tot gebruik van de door CTG in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

   Artikel 7 Aansprakelijkheid
   7.1 De aansprakelijkheid voor handelingen van haar werknemers, dan wel van andere personen die door of namens CTG zijn betrokken bij de uitvoering van overeenkomsten, is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of van grove schuld.
   7.2 CTG staat in voor de bruikbaarheid en de kwaliteit van door haar geleverde producten, mits gebruikt onder normale omstandigheden, overeenkomstig de gebruiksadviezen en voor het doel waarvoor deze producten bestemd zijn.
   7.3 CTG is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect voortvloeiende uit gebreken aan door CTG geleverde producten, waaronder mede begrepen de omstandigheid dat geleverde producten niet aan de product omschrijving of product specificaties voldoen, ter beschikking gestelde zaken of bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken, dan wel voortvloeiende uit een afwijkende kwaliteit van het geleverde product.
   7.4 Iedere aansprakelijkheid van CTG is in elk geval beperkt tot:
   a. het factuurbedrag c.q. de waarde van het desbetreffende product of dienst;
   b. indien de aansprakelijkheid onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van CTG valt: het bedrag dat door de verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

   Artikel 8 Door klant aangeleverde materialen
   8.1 Indien de klant materiaal ter bedrukking of verwerking aanlevert, dient hij voor tijdige aanlevering zorg te dragen. De klant zal hiertoe instructies van CTG opvolgen en de klant staat ervoor in dat CTG een voldoende hoeveelheid materiaal zal ontvangen (mede rekening houdend met proeven). CTG is niet gehouden dit materiaal voorafgaande aan de bedrukking of de van de bewerking op de geschiktheid te onderzoeken en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van een overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in de aard van het door de klant aangeleverde materiaal. 8.5 CTG staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid voor door de klant aangeleverde materialen of producten.
   8.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan CTG noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de klant ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan.
   8.3 De klant is gehouden CTG op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.

   Artikel 9 Betaling
   9.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. CTG is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen. Iedere betalingstermijn is een fatale termijn zodat klant na het verstrijken daarvan in verzuim is zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is. Klant kan zich niet op verrekening beroepen of de betaling opschorten op grond van een vordering op CTG.
   9.2 Bij niet of niet tijdige betaling is CTG gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met buitengerechtelijke incassokosten en vertragingsrente ter hoogte van 1,5 % per maand of gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de datum waarop de vordering opeisbaar is, met een minimum vertragingsrente van € 250,- per factuur en CTG is gerechtigd de uitvoering van overeenkomsten op te schorten zolang klant niet heeft voldaan aan haar verplichtingen jegens CTG.
   9.3 De klant verleent CTG pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met CTG door hem in de macht van CTG worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de klant aan CTG verschuldigd is of wordt.

   Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
   10.1 CTG behoudt zich de eigendomsrechten van de aan klant geleverde zaken voor, totdat alle vorderingen van CTG op klant, in het bijzonder doch niet uitsluitend uit hoofde van de betaling van geleverde zaken of diensten vermeerderd met kosten en/of schade, volledig zijn voldaan.
   10.2 Klant is gehouden de door CTG geleverde -nog niet aan CTG betaalde- zaken gescheiden te houden van andere zaken, teneinde vermenging van deze zaken te voorkomen.

   Artikel 11 Overmacht
   11.1 Onder overmacht van CTG vallen bedrijfsstoornissen van welke aard/oorzaak ook, waaronder mede -niet uitsluitend- zijn begrepen:
   a. de nakoming van een voorschrift of verzoek van een overheidsinstantie, haven-, plaatselijke of andere autoriteit of enig lichaam of persoon dat te kennen geeft een dergelijke instantie of autoriteit te zijn of namens deze te handelen;
   b. verhinderingen, beperkingen of belemmeringen met betrekking tot de productie en/of de aanvoer van grond- en hulpstoffen, waaronder mede begrepen het niet presteren van toeleveringsbedrijven van CTG;
   c. feiten en/of omstandigheden die CTG niet heeft kunnen of redelijkerwijze heeft behoeven te voorzien en die van zodanige invloed zijn dat CTG indien die feiten en/of omstandigheden haar bekend waren geweest- de overeenkomst tot levering niet of onder andere voorwaarden zou zijn aangegaan.
   11.2 CTG is bevoegd om in geval van overmacht de levering voor bepaalde tijd op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat dat klant recht geeft op enige (schade)vergoeding.

   Artikel 12 Ontbinding
   CTG is bevoegd de overeenkomst met klant met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat klant recht heeft op (schade)vergoeding en waarbij al hetgeen klant aan CTG verschuldigd is, per direct opeisbaar is, indien zich één of meer van hierna genoemde situaties voordoet:
   a. klant of haar bestuurder wordt strafrechtelijk vervolgd, gedetineerd of overlijdt, de onderneming van klant is/wordt beëindigd/ontbonden, in een andere rechtsvorm omgezet, juridisch gefuseerd /gesplitst of de onderneming dan wel de aandelen in klant worden voor meer dan 49% overgedragen aan een derde;
   b. klant of haar bestuurder is in staat van faillissement verklaard, aan hem/haar is, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend, of heeft anderszins het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn/haar vermogen c.q. activa verloren, heeft zijn schuldeisers een akkoord aangeboden of indien conservatoir of executoriaal beslag is gelegd op zaken en/of vermogensrechten van klant;
   c. indien klant tekort schiet in de nakoming van enige verplichting jegens CTG op welke grond ook.

   Artikel 13 Toepasselijk recht & Geschillen
   Op alle overeenkomsten met CTG is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag van Wenen (1104-1980) inzake internationale koop overeen komsten roerende zaken wordt uitgesloten. Alle geschillen welke uit overeenkomsten of verbintenissen met CTG mochten voortvloeien, zullen worden berecht door de absoluut bevoegde rechter in de plaats van vestiging van CTG.

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking